ⓘ Процесс

Процесс удирдлага

Процесс удирдлага бол орчин үеийн үйлдлийн системүүдийн дотоод нэг хэсэг юм. Үйлдлийн систем нь процессуудад нөөцийг хуваарилах, процессууд хооронд мэдээлэл дамжуулах, нэг процессийн хэрэглэж байгаа нөөцөд бусад процесс хандахаас хамгаалах зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг байх ёстой. Эдгээр шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд үйлдлийн систем нь процесс бүрийн төлөв, нөөцийн эзэмшилийг илэрхийлэх бүтэцтэй байх ёстой ба түүнийг ашиглан үйлдлийн систем процесс бүрийг удирдах боломжтой болно. Үйлдлийн систем нь: * Биелэгдэх процессуудыг төлөвлөж, үйл ажиллагааг нь удирдах * Процессуудад нөөц хуваарилах * ...

Эцэг процесс (parent process)

Нэг буюу хэд хэдэн процессуудыг үүсгэсэн Unix процесс. 0-ээс бусад процесс бүр нь өөр нэг процессыг салаа системийн дуудлага ажиллуулснаар үүсдэг. Эцэг процесс нь салаа гэдэг нь процесс бөгөөд шинээр үүссэн процесс нь процесс юм. Үйл явц бүр нь нэг процесстой байдаг боловч олон хүүхэд процесс байж чаддаг. Цөм процессыг тодорхойлогч PID процесс бүрийг тодорхойлно. 0 процесс нь системийг ачаалах үед бий болсон тусгай процесс юм; Хүүхэд процессыг процесс 1 эрж олсны дараа процес 0 нь swapper процесс болдог. Процесс 1 нь init гэж нэрлэгддэг бөгөөд систем дэх бусад бүх процессуудын өвөг дээдэс ...

Процесс төлөвлөлт

Нэг дор олон процессд ажиллах боломж бүрдэх үед, үйлдлийн систем аль процессыг нь эхэлж гүйцэтгэхээ шийдэх хэрэгтэй болдог. Энэ шийдвэрийг гаргадаг үйлдлийн системийн хэсгийг Диспетчер гэх ба тооцоолдог алгоритмыг төлөвлөлтийн алгоритм гэнэ. Зэрэглэлд суурилсан төлөвлөлтийн үед процесс бүрд зэрэглэл оноох ба хамгийн өндөр зэрэглэлтэй процесс түрүүлж биелнэ. Анх процес системд орж ирэхэд түүнд ажиллах бо9ломж олгох эсэхийг шийдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл процессыг яг одоо ажиллуулах эсвэл тодорхой нөхцөл биелтэл түр хүлээхийг энэ шатанд төлөвлөнө. Цаашид аль процессуудыг зэрэгцээ ажиллуулах, ...

Процесс (тоцоолох)

Процесс гэдэг нь үйлдийн системийн удирдлаган доор компьютерийн нөөцөөр тусгайлан хангагдсан, төв процессорт гүйцэтгэгдэх ажлыг хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс байх боломжтой. Процесс гэх ойлголтыг оруулж ирхээс өмнө үйлдлийн системүүд ганцхан дараалласан байдлаар ажлыг гүйцэтгэдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл компьютер зөвхөн нэг л процессыг гүйцэтгэж байж дараагийн процесс руу шилждэг байв. Цаг хугацаа, компьютерийн нөөцийг бүрэн ашиглах, түүнчлэн олон хэрэглэгчийн олон даалгаварыг нэг процессорт зэрэг гүйцэтгэх зорил ...

Дэд процесс

Children Процесс гэдэг нь үйлдийн системийн удирдлаган доор компьютерийн нөөцөөр тусгайлан хангагдсан, төв процессорт гүйцэтгэгдэх ажлыг хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс байх боломжтой. Процесс гэх ойлголтыг оруулж ирхээс өмнө үйлдлийн системүүд ганцхан дараалласан байдлаар ажлыг гүйцэтгэдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл компьютер зөвхөн нэг л процессыг гүйцэтгэж байж дараагийн процесс руу шилждэг байв. Цаг хугацаа, компьютерийн нөөцийг бүрэн ашиглах, түүнчлэн олон хэрэглэгчийн олон даалгаварыг нэг процессорт зэрэг гүйцэт ...

Изобар процесс

Изобар процесс нь даралт Δ p = 0 {\displaystyle \Delta p=0} тогтмол үед явагддаг термодинамик процесс юм. Системд дулаан шилжүүлэхэд систем ажил хийх бөгөөд мөн системийн дотоод энерги өөрчлөгдөнө: Q = Δ U + W {\displaystyle Q=\Delta U+W\,} Термодинамикийн 1-р хуулийн дагуу энд W нь системийн хийсэн ажил, U нь дотоод энерги бөгөөд Q нь дулаан. Даралт эзэлхүүнээс хамаарсан ажилыг системийн хийсэн дараах байдлаар тодорхойлно: Δ нь нийт процессын явцад гарсан өөрчлөлт гэсэн утгаар орсон бөгөөд дифференциал биш юм W = Δ p V {\displaystyle W=\Delta p\,V} нэгэнт даралт тогтмол учир үүнийг ингэж ...

                                     

ⓘ Процесс

 • Бизнес процессийн менежмент, a management approach that aligns all aspects of an organization with clients needs
 • Бизнес процессийн дүрслэл, activities involved in defining a business entity
 • Процессийн менежмент, planning and monitoring the performance of a process
 • Бизнес процессийн дахин зохион байгуулалт, a business management strategy
 • Бизнес процесс, хэрэглэгчдэд зориулан тодорхой үйлчилгээ үзүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх процесс.
 • Бизнес процесийн төлөвлөлт, in systems engineering and software engineering, the representation of enterprise processes
                                     

1. Компьютерийн ШУ ба Мэдээлэл зүй

 • Process migration
 • Мета-процессын моделчлол, софтвеер инженерчлэл болон системийн инженерчлэлд ашиглагддаг метамоделчлолын нэгэн төрөл.
 • Process state
 • Process group, in POSIX-conformant operating systems, a collection of one or more processes
 • Process isolation
 • Процессийн багтаамж
 • Процесс тоцоолох, a computer program, or running a program concurrently with other programs
 • Process flowsheeting, the use of computer aids, essential to process design
 • Process capability index, a statistical measure of process capability
 • Process identifier
 • Өгөгдөл боловсруулах процесс
 • Process modeling, processes of the same nature classified together into a model
 • Мэдээлэл боловсруулах процесс
 • Software development process
 • Архитектурын процесс, системийн процессийн бүтцийн структур дизайн.
 • Processing programming language, programming language and IDE
 • Охин процесс
                                     

2. Инженерчлэл

 • Array processing, the processing of signals from arrays of sensors
 • Video processing, processing and interpreting moving pictures
 • Process engineering, focuses on the design, operation, control, and optimization of chemical, physical, and biological processes
 • Process integration, a term in chemical engineering which emphasizes the unity of the process
 • Audio signal processing, signal processing of electrical signals representing sound, such as speech or music
 • Process control, a statistics and engineering discipline that deals with controlling the output of processes
 • Process design, the design of processes for desired physical and/or chemical transformation of materials
 • Process flow diagram, a diagram used in chemical and process engineering to show the flow of plant processes and equipment
 • Process variable, in engineering, the current status of a process under control
 • Process engineering, in engineering, a set of interrelated tasks that transform inputs into outputs
 • Isentropic process, a process in engineering analysis and calculation
 • Image processing, processing of images from digital cameras, computers and various imaging systems
 • Analog signal processing, in engineering, any signal processing conducted on analog signals by analog means
 • Chemical process modeling, a computer modeling technique used in chemical engineering process design
 • Signal processing, in system engineering, the operations on or analysis of signals, time-varying, or spatially varying physical quantities
                                     

3. Аж үйлдвэрлэл

 • Bessemer process, industrial process for steel and pig iron
 • Food processing, transforming food ingredients into other forms
 • Process simulation, used for the design, development, analysis, and optimization of technical processes
 • Process safety, focuses on preventing fires, explosions and accidental chemical releases in chemical process facilities
 • List of industrial processes
 • Unit process, a step in manufacturing in which chemical reaction takes place
 • Process manufacturing, manufacturing concerned with formulas and recipes
 • Process control system, a general term that encompasses several types of control systems used in industrial production
 • List of chemical process simulators
 • Haber process, industrial implementation of the reaction of nitrogen gas and hydrogen gas
 • Process optimization
 • Manufacturing process management, technologies and methods used to define how products are to be manufactured
 • Kroll process, a pyrometallurgical industrial process used to produce metallic titanium


                                     

4. Хууль

 • Service of process, the procedure of giving official notice of a legal proceeding
 • Abuse of process
 • Legal process, the proceedings and records of a legal case
 • Due process, the concept that governments must respect the rule of law
                                     

5. Гүн ухаан

 • Process theology, a theology in which God is affected by temporal processes
 • Process ontology, a description of the components and relationships that make up a process
 • Process philosophy, an "ontology of becoming" developed by Whitehead
                                     

6. Шинжлэх ухаан

 • Process function, mathematical concept used in thermodynamics
 • Isobaric process, a thermodynamic process in which the pressure remains constant
 • Statistical signal processing, analyzing and extracting information from signals and noise based on their stochastic properties
 • Polytropic process, a thermodynamic process that is reversible
 • Quasistatic process, a thermodynamic process that happens infinitely slowly
 • Predictable process, in probability theory, a stochastic process whose value is knowable
 • Empirical process, a stochastic process that describes the proportion of objects in a system in a given state
 • Adiabatic process, in thermodynamics, any process occurring without gain or loss of heat within a system
 • Diffusion process, in probability theory, a diffusion process is a solution to a stochastic differential equation
 • Branching process, a process in probability theory
 • Lévy process, in probability theory, a stochastic process with independent, stationary increments
 • Isenthalpic process, a process that proceeds without any change in enthalpy
 • Wiener process, in mathematics, a continuous-time stochastic process
 • Thermodynamic process, the energetic evolution of a thermodynamic system
 • Process calculus, a diverse family of related approaches for formally modeling concurrent systems
 • Cognitive process, in science, a group of mental processes that includes attention, memory, producing and understanding language, learning, reasoning, problem solving, and decision making
 • Statistical process control - quality control using statistical methods to monitor and control production
 • Process science, knowledge of the complex subject matter of science and the design of methodologically sound scientific experiments
 • Isochoric process, a thermodynamic process in which the volume of the closed system undergoing such a process remains constant
 • Stochastic process, in probability theory, a random process, as contrasted to a deterministic process
 • Chemical process, a method or means of changing one or more chemicals or chemical compounds
 • Poisson process, a process in probability theory
 • Digital signal processing DSP, the mathematical manipulation of an information signal to modify or improve it
 • Isothermal process, a change in a system in which the temperature remains constant
 • Process theory, the scientific study of processes


                                     

7. Утга зохиол

 • Praxis process
 • Writing process, a key concept in the teaching of writing and in the research of composition studies
 • Process theory of composition, focuses on writing as a process rather than a product
                                     

8. Бусад

 • The Process collective, an art and philosophy collective formed in the early 1990s
 • Process art, the process of the formation of art
 • Molding process, the process of manufacturing by shaping pliable raw material using a rigid frame or model
 • Process iOS application, photography processing software
 • Process duct work, conveys large volumes of air from processing equipment to mills, or other process equipment
 • Process model Australia, process models in Australia to invoke the involvement of the public
 • Speech processing, the processing and interpreting of spoken words
 • Reading process, the process of reading
                                     
 • Процесс удирдлага бол орчин үеийн үйлдлийн системүүдийн дотоод нэг хэсэг юм. Үйлдлийн систем нь процессуудад нөөцийг хуваарилах, процессууд хооронд мэдээлэл
 • Unix процесс 0 - ээс бусад процесс бүр нь өөр нэг процессыг салаа системийн дуудлага ажиллуулснаар үүсдэг. Эцэг процесс нь салаа гэдэг нь процесс бөгөөд
 • гэнэ. Зэрэглэлд суурилсан төлөвлөлтийн үед процесс бүрд зэрэглэл оноох ба хамгийн өндөр зэрэглэлтэй процесс түрүүлж биелнэ. Дараагийн ээлжинд ямар процессыг
 • хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс ямар нэгэн процессын дэд процесс байх боломжтой
 • хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс ямар нэгэн процессын дэд процесс байх боломжтой
 • Үйлдлийн системийн процесс нь янз бүрийн шинэ процесс үүсгэх боломжтой ба тухайн үүсгэж буй процессийн эцэг процесс системээр явагдаж буй үйл явцын турш
 • Механик Процесс нь үйлдлийн системийн удирдлага доор компьютерийн нөөцөөр санах ой, хугацаа гэх мэт тусгайлан хангагдсан процесст гүйцэтгэх ажлыг хэлнэ
 • Хуулбар процесс цуцлалт бол хуулбар процесс дуусахаас өмнө даалгаварыг цуцлалт юм. Хэрэв нийлмэл хуулбар процессууд өгөгдөлийн сангаас хайж байх ба нэг
 • Зарим үйлдлийн системд идэвхгүй хуулбар процесс системд ямар нэг зүйл ачааллагдаагүй байхад дараалалд бэлэн болсон кеисүүдийг хянах - ыг ашигладаг. Тэдгээр
 • Процессор Синхрончлол Синхрончлол гэдэг нь 2 ба түүнээс олон процесс хоорондын хугацааны харьцааг барих ба тогтоох үйлдэл. Синхрончлолыг дараах төрлүүдэд
 • Процесс удирдах ерөнхий дуудлагууд Дуусгах, зогсоох Унших, гүйцэтгэх Процесс үүсгэх, процесс таслах Процессын аттрибутуудын утгыг авах, утга өгөх Хүлээлт
 • Процесс удирдлагын багц нь үйлдлийн системд процесс бүрийг дүрслэж үзүүлнэ. PCB өөрөөр task controller block ч гэж нэрлэдэг. PCB нь тодорхой процесстөй
                                     

Флотацийн баяжуулалт

Флотацийн баяжуулалт - эрдсийн норох, ус шингээх шинж чанарын ялгаанд үндэслэсэн ялгах процесс. Гидрофоб хэсгүүд хий ба шингэний хилийн фаз дээр бэхлэгдэн, гидрофиль хэсгүүдээс сална. Флотацийн баяжуулалтын үед хийн бөмбөлгүүд эсвэл тосны дуслууд норох дургүй хэсгүүдэд наалдан дээш хөвдөг.

                                     

Гравитацийн баяжуулалт

Гравитацийн баяжуулалт - нягтын ялгааг үндэслэн, ашигт малтмалыг сул эрдсээс ялган авах арга. Гравитацийн баяжуулалт нь манай эриний өмнөх 2 мянган жилийн өмнөөс хэрэглэгдэж ирсэн, хамгийн эртний баяжуулах арга.