ⓘ Интерференц

Дифракц

Дифракц - долгион саадыг нэвтлэх эсвэл нүхээр нэвтрэн гарах үед, муруйх, тархах, интерференц үүсгэх зэргээр гажихтай холбоотой долгион тархах үзэгдлүүдийг багтаасан ойлголт. Дифракцыг ямар ч төрлийн долгион дээр ажиглаж болно. Тухайлбал дууны долгион, усны долгион, цахилгаан соронзон долгион болох үзэгдэх гэрэл, рентген туяа, радио долгион г.м. Дифракц нь мөн матери дээр ажиглагддаг. Квант механикийн зарчмуудаар бол аливаа физик бие долгионлог шинж чанарыг агуулж байдаг. Дифракцын үзэгдэл нь байгаль дээр байнга тааралдах боловч ерөнхийдөө долгионы урт нь тухайн саад эсвэл нүхний хэмжээтэй ...

Сансрын телевиз

Сансрын телевиз буюу Хиймэл дагуулын телевиз нь дэлхийн тойрог замд байрласан харилцаа холбооны зориулалттай хиймэл дагуулаар дамжуулан телевизийн нэвтрүүлгүүдийг агаараар хүргэдэг нэгэн төрлийн үйлчилгээ юм. Нэвтрүүлгүүдийг нь хүлээж авахын тулд тавган антенн, тусгай хүлээн авагч хэрэгтэй байдаг. Энэ хүлээн авагч нь зурагттай холбодог, телевизорын дотор суулгасан, тооцоолуурт холбодог зориулсан USB портоор холбогч зэрэг байдлаар өргөн хэрэглэгддэг. Технологийн хувьд давуу талууд ихтэй хиймэл дагуулын телевизийн хэрэглээ дэлхийн ихэнх орнуудад ихэсч кабелийн болон агаарын өргөн нэвтрүүлгий ...

                                     

ⓘ Интерференц

Гэрлийн интерференц

Хэлбэлзлүүд эсвэл долгионууд хоорондоо орон зай цаг хугацаанд тогтвортой зохицсон байх төлөвийг когерентжил гэнэ. Орон зайд хязгааргүй үргэлжилсэн бөгөөд тодорхой тогтмол давтамжтай долгионууд буюу монохроматик долгионууд когерент чанартай. Бодит үүсгүүрүүд монохроматик гэрэл цацдаггүй тул хоорондоо үл хамаарах үүсгүүрүүдээс цацагдасан долгионууд ямагт когерент биш. Үүсгүүрүүдийн атомууд гэрлийг 10-8 сек хугацааны турш цацдаг. Зөвхөн энэ хугацаны туршид атомуудын цацсан долгионуудын хэлбэлзлийн амплитуд ба фаз тогтмол байж чадна. Маш хугацаанд тогтмол амплитууд ба давтамжтай болж чадах ийм богино гармоник импульсийг долгионы багц гэх ба монохроматик бус гэрлийг бие биенээ халж сэлгэсэн багцуудын нэгдэл хэлбэртэй төсөөлж болно.Нэг багцын үргэжилэх дундаж rког хугацааг когерентлолын хугацаа гэнэ.

Нэгэн төрлийн орчинд тарж байгаа долгионы хэлбэлзлийн фаз когерентжлолын хугацаанд л огторгуйн тодорхой нэг цэгт тогтмол байдаг.энэ Хугацаанд долгион вакумд Lког =crког зай шилжинэ.Энэ уртыг когерентлолын уртцугийн урт гэнэ.

                                     
  • саадыг биет нэвтлэх эсвэл нүхээр нэвтрэн гарах үед, муруйх, тархах, интерференц үүсгэх зэргээр гажихтай холбоотой долгион тархах үзэгдлүүдийг багтаасан
  • нарны нөлөөнд орж сарних үзэгдэл гардаг бөгөөд түүнийг нарны нөлөө буюу интерференц гэж нэрлэдэг. Энэ нь дэлхий, хиймэл дагуул хоёрын тойрог зам Нарны хөдлөгөөнтэй
  • нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Үнэ өртөг Дамжуулах орчны зурвасын өргөн Зай Орчин, интерференц Төхөөрөмжийн боломж, интерфейс Захиалагчийн шаардлага Сүлжээний одоогийн