ⓘ Геохими

Бактерийн исэлдүүлэлт

Бактерийн исэлдүүлэлт нь тэсвэртэй алтны хүдрүүдийг эсвэл баяжмалуудыг цианжуулахаас өмнө хийгддэг биометаллургийн процесс юм. Энэ процессийг Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans зэрэг бактериудын холимогоор гүйцэтгэдэг. Бактерийн исэлдүүлэлтийн процесс нь тэсвэртэй сульфидийн хүдэр эсвэл концентратыг бактерийн зохих штаммын үржвэрээр, бактер ажиллах оптимум нөхцөлд үйлчилэхэд/контаклуулахад оршино. Бактери нь сульфидийн эрдсүүдийг исэлдүүлж, түүнд шигдсэн/агуулагдах алтыг чөлөөлж цианжуулалтаар ялгагдах боломжтой болгоно. BIOX® процесс ...

                                     

ⓘ Геохими

Геохими нь дэлхий болон бусад нарны аймгийн гаригууд, мөн чулуулагийн химийн найрлага, тэнд явагдах химийн үйл явц, цаг хугацаа болон орон зайн хувьд хувьсан өөрчлөгдөх Дэлхийн химийн найрлага, агаар мандал, усан мандалд үзүүлэх нөлөөг судалдаг салбар шинжлэх ухаан юм.

Геохимийн зарим салбарууд:

  • Изотопийн геохими: Дэлхий дээрх химийн элементүүдийн харьцангуй болон үнэмлэхүй агуулга, тархалт, тэдгээрийн изотопийг судлана. Мөн химийн элементүүд хэрхэн яаж шилжиж байна, ямар зүй тогтолтойгоор тархаж байна гэдгийг дэлхийн янз бүрийн гүнд судлана.
  • Органик геохими: Одоо болон геологийн өнгөрсөн цаг хугацаанд байсан ургамал, амьтан, тэдгээрийн үлдэгдэл, найрлага, эдгээртэй холбоотойгоор явагдах төрөл бүрийн процессуудыг судална. Хүрээлэн байгаа орчны болон усан мандалын судалгаа, мөн ашигт мaлтмалын ордын ялангуяа газрын тос, хийн ордын эрэл хайгуулд органик геохимийн аргуудыг өргөнөөр ашиглана.
                                     
  • түүхэн хөгжлийг судлана. Үндсэн салбарууд нь эрдэс судлал, петрологи, геохими геоморфологи, палеонтологи, давхрагазүй, инженер геологи, седиментологи
  • эрдэс түүхий эдийн ордын судалгааг хийж, олборлолтод бэлтгэх ба үүний тулд геохими эрдэс судлал, геофизик, структур геологи гэх мэт бусад салбар шинжлэх
  • оптикийн минералоги, төрөл бүрийн химийн шинжилгээний аргуудыг хэрэглэнэ. Мөн геохими геофизик, түүнчлэн термодинамикийн судалгааг өргөнөөр ашиглана. Магмын
  • болно. Ашигт малтмалын геологи Геоархеологи Геомикробиологи Геоморфологи Геохими Геофизик Гидрогеологи Давхрага зүй Далай судлал Дөрөвдөгчийн геологи Инженер
  • болдог цацраг идэвхижлийн тэнцвэрийн тогтвортой байдал бий болно. Ураны геохими Дэлхийн царцдас дахь ураны дэвсгэр агуулга 0.0004  байгаа нь мөнгөн ус
  • гэдэг. чийгийн хангамжийн нөхцлөөс хамаарч, хөрсний катенаар түүний химм, геохими физик, биологийн болон механик шинжүүд нь мөн л тодорхой зүй тогтлоор